Om Samnanger idrettslag

Som det står så fint i 'Lovsamling - Samnanger idrettslag':

Laget har til føremål ved samarbeid og kameratskap å fremja idrett og friluftsliv i sunne former. 

Litt meir utdjupande målsetning finn me i 'Strategidokument 2010-2015 for Samnanger idrettslag':

Samnanger idrettslag ynskjer å tilby born og unge eit organisert tilbod med omsyn til den enkelte gruppa sin beskrivelse. Idrettslaget vil også arbeide aktivt for å kunne utvikle dette tilbodet ved å støtta opp under den enkelte gruppas utfordringar og planar. Idrettsalget vil også legge til rette for at det totale tilbodet blir utvida, gjerne då gjennom etablering av idrettskule for dei minste og etablering av nye grupper.

-- litt om grupper etc..--

Me er svært glade for støttemedlemskap og grasrot-støtte

Kven bør (må) melda seg inn i Samnanger idrettslag:

Alle som representerar laget utad, deltek i trening eller nyttar anlegg/utstyr som tilhøyrer laget [..]

For å melda seg inn i Samnanger idrettslag er det tilstrekkeleg å betala kontigent til 3562.07.00884. Hugs å merka med namn på alle i husstanden m/fødselsår. Storleiken på kontigenten vert kvart år fastsatt på årsmøtet, men har dei siste åra vore statisk (familie 600,-, vaksen 300,-, barn 100,-, pensjonist 100,-, støttemedlem 100,-).

-- Historie --

etc